top of page

Problematika zákonů o ochraně oznamovatelů v Německu: Aktuální otázky a kontroverze


Německá nevládní organizace Whistleblower-Netzwerk-e.V. (WBN) v nedávné době podala formální stížnost u Evropské komise proti Německé spolkové republice. Jejich tvrzení? Že Zákon o ochraně oznamovatelů (HinSchG), přijatý 2. července 2023, nesplňuje požadavky Směrnice EU o oznamovatelích, přestože měl tento evropský předpis správně přenést do národní legislativy.


Klíčové body stížnosti:


WBN uvádí dvanáct bodů, kde německý zákon nesplňuje minimální požadavky stanovené ve směrnici EU, a také narušuje článek 11 Listiny základních práv EU týkající se svobody projevu a informací.


Mezi identifikovanými nedostatky WBN zmiňuje, že HinSchG nedostatečně zohledňuje požadavky Směrnice EU, například tím, že zakazuje zveřejnění nesprávných informací a odrazuje potenciální oznamovatele.


Dalším problémem je, že HinSchG klamavě informuje oznamovatele, že mohou své obavy postoupit pouze příslušnému orgánu, pokud nebyly vyřešeny interně.


Postihy a důsledky:


- Evropská komise již zahájila řízení o porušení předpisů, protože směrnice nebyla řádně přijata před stanoveným termínem 17. prosince 2021. Pokuta za tento přestupek by mohla dosáhnout desítek milionů.


- Německo se navíc může potýkat s pokutou minimálně 17 248 000 EUR za zpožděné zavedení směrnice EU o oznamovatelích.


Reakce a postoj WBN:


Podle předsedkyně WBN, Annegret Falter, "komplexní ochrana oznamovatelů znamená také umožnit společnosti získat přesné informace tam, kde jsou skandály zameteny pod koberec nebo kde umělá inteligence produkuje klamy."


WBN vyzývá Spolkovou vládu a parlament, aby co nejdříve reagovali na stížnost a reformovali zákon s nadcházejícími úpravami legislativy. Organizace opakovaně upozorňovala na potřebné změny v návrhu zákona během rozprav a legislativního procesu, který vedl k jeho konečnému přijetí.


Závěr:


I přes zdánlivý pokrok v procesu zavádění Směrnice EU o oznamovatelích, je Německo stále pod kritikou za nedostatečnou implementaci. Výzvy k reformám a úpravám národního zákona zůstávají naléhavé a aktuální.

Kommentare


bottom of page